ВСТУП

Порядок отримання запрошення на навчання та оформлення в'їзної візи

Для в’їзду в Україну з метою навчання іноземним громадянам необхідна віза типу «Д», що видається на підставі запрошення на навчання від ЗВО (віза типу «Д» не потрібна громадянам Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Російської федерації, Узбекистану).

Порядок видачі запрошень на навчання в Україні регламентується наказом МОН України № 1541 від 01.11.2013 р.

Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на навчання навчальний заклад здійснює оцінку відповідності такого іноземця умовам прийому на навчання на підставі поданих ним документів (перекладених українською мовою), зокрема:

 1. заяви-анкети;
 2. мотиваційного листа;
 3. копії паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу;
 4. копії документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;
 5. копії документа про результати незалежного тестування (за наявності);
 6. письмової згоди на обробку персональних даних;
 7. копії свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності).

Після оформлення та отримання запрошення на навчання необхідно звернутися до Посольства України у своїй або сусідній країні із заявою про видачу в'їзної візи на навчання в Україну. При цьому слід додати до заяви запрошення на навчання від ЦНТУ.

Особливості прийому на навчання до Центральноукраїнського національного технічного університету іноземців та осіб без громадянства

 1. Прийом на навчання до ЦНТУ іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до ЦНТУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту). У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) факт ознайомлення іноземця з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо проінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом.
 3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ЦНТУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ЦНТУ:
  1. двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра;
  2. упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.
 4. ЦНТУ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

  Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

 5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.
 6. Вимоги ЦНТУ щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті університету.
 7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти.
 9. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.
 10. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.
 11. Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється за умови надання наступних документів: для вступу іноземець особисто подає до відбіркової комісії заяву у паперовій формі.
 12. До заяви іноземець додає:

  • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо – кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо – кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
  • академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
  • оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
  • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  • 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
  • копію посвідчення закордонного українця;
  • при вступі до аспірантури додатково подаються дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою. Для вступу до докторантури подаються тематичний план дисертаційної роботи (українською або англійською мовою).
 13. Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до ЦНТУ та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.
 14. Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

  Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі іноземних студентів.

 15. Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчого відділення здійснюється за умови наявності у них документів про повну загальну середню освіту, яка була отримана за межами України та мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 16. Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного рівня вищої освіти є успішне проходження вступних випробувань (співбесід) з мови навчання та математики, як базової дисципліни технічного університету та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
 17. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, які видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання відповідно до чинного законодавства («Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272 та Наказу МОН України про «Порядок визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав» від 05 травня 2015 року за № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 615/27060). У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої ним освіти іноземець відраховується з університету у визначені законом строки.
 18. До складу студентів зараховуються іноземці та особи без громадянства, які: мають необхідний перелік документів, пройшли співбесіду у відповідній комісії; підписали Згоду на збір та обробку персональних даних; підписали заяву – зобов’язання щодо необхідності подачі документів для проходження обов’язкової процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній або освітньо – кваліфікаційний рівень, уклали контракт з університетом на навчання та здійснили оплату за навчання.
Порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, необхідно:

 1. Надати інспектору ЦПФЗК такі документи:
  • паспортний документ іноземця з візою типу «Д-13», якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  • переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця з особистими даними, засвідчений у бюро перекладів або нотаріально;
  • забов’язання приймаючої сторони (ЗВО) повідомити ДМС України про відрахування;
  • документ, що підтверджує факт навчання в Україні (наказ);
  • поліс медичного страхування;
  • квитанції про сплату державного мита та послуг Державної міграційної служби;
  • 2 (дві) фотокартки розміром 3,5x4,5 см на матовому папері.
 2. Перед тим як отримати посвідку на тимчасове проживання, студенту необхідно особисто поїхати до Управління ДМС у Кіровоградській області (вул. Чмиленка, 53-а).
 3. Для того щоб зареєструвати місце проживання іноземного студента, необхідно поселитися в гуртожиток №4 ЦНТУ (просп. Університетський 8).
 4. Після того як студент поселився у гуртожиток, йому необхідно розписатися в заяві на реєстрацію місця проживання, сплатити державне мито.

  1. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

© 2023 KNTU