НАВЧАННЯ

Підготовче відділення

Підготовче відділення КНТУ функціонує з 1993 року. Його мета – підготовка майбутніх фахівців до подальшого здобуття освіти на основних факультетах нашого університету або в інших вищих навчальних закладах України.

На підготовчому відділенні іноземні громадяни вивчають українську (російську) мову, а також загальноосвітні предмети відповідно до обраного профілю: інженерно – технічного чи медико – біологічного.

Заняття на підготовчому відділенні можуть розпочинатися в будь-якому місяці навчального року по мірі формування груп. Тривалість навчання – 9 місяців. Більшу частину навчального часу складає мовна підготовка. Особлива увага при цьому приділяється вивченню наукового стилю мовлення як основи якісної професійної підготовки іноземних громадян.

Складовими навчального процесу на підготовчому відділенні є аудиторні лекційні і практичні заняття, самостійна робота студентів і консультації.

Після закінчення підготовчого відділення іноземець одержує відповідний сертифікат, зараховується на 1 курс університету за обраним напрямом підготовки або переходить для подальшого навчання в інший навчальний заклад України.

Вартість навчання.

Бакалаврат

Бакалавр освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, який передбачає отримання теоретичних знань і практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків за обраною спеціальністю.

Прийом іноземних громадян на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «бакалавр» здійснюється за результатами співбесіди.

Умовою для зарахування іноземного громадянина на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» є наявність повної середньої освіти і володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу.

Підготовка іноземних громадян у КНТУ за освітньо–кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (термін навчання – 4 роки) здійснюється на факультетах за наступними напрямами:

Факультет обліку та фінансів

6.030502 Економічна кібернетика

6.030507 Маркетинг

6.030508 Фінанси і кредит (можливе подальше профілювання «Фінанси і кредит»)

6.030508 Фінанси і кредит (можливе подальше профілювання «Оподаткування»)

6.030509 Облік і аудит

Факультет економіки та менеджменту

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

6.030503 Міжнародна економіка

6.030504 Економіка підприємства

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

6.030601 Менеджмент (можливе подальше профілювання «Менеджмент організацій і адміністрування»)

6.030601 Менеджмент (можливе подальше профілювання «Менеджмент зовнішньої економічної діяльності»)

Факультет сільськогосподарського машинобудування

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (подальше профілювання «Екологія та охорона навколишнього середовища»)

6.050503 Машинобудування  (можливе подальше профілювання «Обладнання переробних і харчових виробництв»)

6.050503 Машинобудування  (можливе подальше профілювання «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»)

6.090101 Агрономія

6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва (можливе подальше профілювання «Механізація сільського господарства»)

Факультет проектування та експлуатації машин

6.050503 Машинобудування (можливе подальше профілювання «Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»)

6.050504 Зварювання (подальше профілювання «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»)

6.060101 Будівництво (подальше профілювання «Промислове та цивільне будівництво»)

6.070106 Автомобільний транспорт (подальше профілювання «Автомобілі та автомобільне господарство»)

Факультет автоматики та енергетики

6.050201 Системна інженерія (можливе подальше профілювання « Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»)

6.050201 Системна інженерія (можливе подальше профілювання «Комп’ютеризовані та  робототехнічні системи»)

6.050701 Електротехніка та електротехнології (можливе подальше профілювання «Електротехнічні системи електроспоживання»)

6.050701 Електротехніка та електротехнології (можливе подальше профілювання «Енергетичний менеджмент»)

6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі (подальше профілювання «Енергетика сільськогосподарського виробництва»)

Механіко-технологічний факультет

6.050102 Комп’ютерна інженерія (можливе подальше профілювання «Комп’ютерні системи і мережі»)

6.050102 Комп’ютерна інженерія (можливе подальше профілювання «Системне програмування»)

6.050502 Інженерна механіка (можливе подальше профілювання «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика»)

6.050502 Інженерна механіка (можливе подальше профілювання «Технологія машинобудування»)

6.050502 Інженерна механіка (можливе подальше профілювання «Обладнання та технології ливарного виробництва»)

6.050502 Інженерна механіка (можливе подальше профілювання «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»)

6.050503 Машинобудування (можливе подальше профілювання «Металорізальні верстати та системи»)

Після успішного виконання навчального плану бакалаврату іноземні громадяни можуть продовжити навчання в магістратурі КНТУ або іншого навчального закладу.

Вартість навчання

Магістратура

Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на базі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння інноваційного характеру.

Прийом іноземних громадян на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки "магістр" здійснюється на конкурсній основі та у формі вступного тестування.

Умовою для зарахування іноземного громадянина на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" є наявність диплома бакалавра відповідного напряму і володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу.

Навчання в магістратурі КНТУ здійснюється за наступними спеціальностями (термін навчання: 1, 5 - 2 роки):

Факультет обліку та фінансів

8.03050201 Економічна кібернетика

8.03050701 Маркетинг

8.03050801 Фінанси і кредит

8.03050803 Оподаткування

8.03050901 Облік і аудит

Факультет економіки та менеджменту

7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність

8.03050301 Міжнародна економіка

8.03050401 Економіка підприємства

8.03050501 Управління персоналом і економіка праці

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою

8.18010018 Адміністративний менеджмент

Факультет сільськогосподарського машинобудування

8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

8.05050312 Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

8.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв

8.09010101 Агрономія

8.10010203 Механізація сільського господарства

Факультет проектування та експлуатації машин

8.05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропнемвоавтоматика

8.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

8.05050403 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

7.06010101 Промислове та цивільне будівництво

8.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство

Факультет автоматики та енергетики

8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

8.05020102 Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

8.05070108 Енергетичний менеджмент

8.10010101 Енергетика сільськогосподарського виробництва

Механіко-технологічний факультет

8.05010201 Комп’ютерні системи і мережі

8.05010202 Системне програмування

8.05050201 Технологія машинобудування

8.05050202 Обладнання та технології ливарного виробництва

8.05050203 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

8.05050301 Металорізальні верстати та системи

Вартість навчання

Аспірантура

В аспірантуру приймаються іноземні громадяни, які мають вищу освіту і кваліфікацію «магістр». Особи, які отримали вказану освіту за кордоном, надають копію нострифікованого диплома.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім'я проректора з наукової роботи.

До заяви додаються:

- анкета встановленого зразка;

- фото 3,5 × 4,5см. (3шт.);

- копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра, завірена за місцем навчання;

- список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений завідуючим кафедрою за місцем навчання, а також ксерокопії 2-3 публікацій або реферат з обраної наукової спеціальності (список публікацій або реферат надають із письмовим висновком наукового керівника за результатами співбесіди та ознайомлення з рефератом чи науковими працями);

- медична довідка про стан здоров'я;

- паспорт та диплом (оригінал) пред'являються особисто.

При вступі до аспірантури іноземні громадяни складають екзамени:

- зі спеціальності;

- з філософії;

- з іноземної мови (російської або української).

Зарахування до аспірантури - упродовж року.

Термін навчання: 4 роки.

Навчання в аспірантурі КНТУ здійснюється за спеціальностями:

03.00.16 «Екологія»;

05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»;

05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»;

05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»;

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»;

05.16.04 «Ливарне виробництво»;

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»;

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»;

06.01.09 «Рослинництво»;

07.00.02 «Всесвітня історія»;

07.00.07 «Історія науки і техніки»;

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;

08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»;

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Вартість навчання

В Кіровоградському національному технічному університеті функціонують спеціалізовані вчені ради:

- спеціалізована вчена рада Д 23.073.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;

- спеціалізована вчена рада К 23.073.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»; 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»;

- спеціалізована вчена рада К 23.073.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

© 2019 KNTU