НАВЧАННЯ

Підготовче відділення

Підготовче відділення ЦНТУ функціонує з 1993 року. Його мета – підготовка майбутніх фахівців до подальшого здобуття освіти на основних факультетах нашого університету або в інших вищих навчальних закладах України.

На підготовчому відділенні іноземні громадяни вивчають українську (російську) мову, а також загальноосвітні предмети відповідно до обраного профілю: інженерно – технічного чи медико – біологічного.

Заняття на підготовчому відділенні можуть розпочинатися в будь-якому місяці навчального року по мірі формування груп. Тривалість навчання – 9 місяців. Більшу частину навчального часу складає мовна підготовка. Особлива увага при цьому приділяється вивченню наукового стилю мовлення як основи якісної професійної підготовки іноземних громадян.

Складовими навчального процесу на підготовчому відділенні є аудиторні лекційні і практичні заняття, самостійна робота студентів і консультації.

Після закінчення підготовчого відділення іноземець одержує відповідний сертифікат.

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми.

Підготовка іноземних громадян у ЦНТУ за освітнім рівнем «бакалавр» (термін навчання – 4 роки) здійснюється за наступними спеціальностями:

Шифр спеціальності Спеціальності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія
051 Економіка (Економіка підприємства)
Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
Економіка (Економічна кібернетика)
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(Економіка та організація бізнесу)
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі)
101 Екологія
123 Комп’ютерна інженерія
123 Комп’ютерна інженерія (Комп'ютерні системи та мережі)
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка (Комп'ютерний інжиніринг технологій, робототехніка і 3D друк
Прикладна механіка (Технологія машинобудування)
Прикладна механіка (Обладнання і технологія обробки металів тиском та спецтехнології)
Прикладна механіка (Обладнання та технології ливарного виробництва)
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання)
Галузеве машинобудування (Сільськогосподарські машини)
Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
201 Агрономія
208 Агроінженерія
Агроінженерія (Технічний сервіс)
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Прийом іноземних громадян на освітній ступінь «магістр» здійснюється на конкурсній основі та у формі вступних випробувань.

Навчання в магістратурі ЦНТУ здійснюється за наступними спеціальностями:

Шифр спеціальності Спеціальності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія
051 Економіка (Економіка підприємства)
Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
Економіка (Економічна кібернетика)
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(Економіка та організація бізнесу)
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі)
101 Екологія
123 Комп’ютерна інженерія
123 Комп’ютерна інженерія (Комп'ютерні системи та мережі)
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка (Комп'ютерний інжиніринг технологій, робототехніка і 3D друк
Прикладна механіка (Технологія машинобудування)
Прикладна механіка (Обладнання і технологія обробки металів тиском та спецтехнології)
Прикладна механіка (Обладнання та технології ливарного виробництва)
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання)
Галузеве машинобудування (Сільськогосподарські машини)
Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
201 Агрономія
208 Агроінженерія
Агроінженерія (Технічний сервіс)
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

В Центральноукраїнському національному технічному університеті функціонують спеціалізовані вчені ради:

- спеціалізована вчена рада Д 23.073.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;
- спеціалізована вчена рада К 23.073.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»; 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»;
- спеціалізована вчена рада К 23.073.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

© 2022 KNTU