ВСТУП

Порядок отримання запрошення на навчання та оформлення в'їзної візи

Для в’їзду в Україну з метою навчання іноземним громадянам необхідна віза типу «Д», що видається на підставі запрошення на навчання від ВНЗ (віза типу «Д» не потрібна громадянам Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Російської федерації, Узбекистану).

Порядок видачі запрошень на навчання в Україні регламентується наказом МОН України № 1541 від 01.11.2013 р.

Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на навчання навчальний заклад здійснює оцінку відповідності такого іноземця умовам прийому на навчання на підставі поданих ним документів (перекладених українською мовою), зокрема:

1) заяви-анкети;

2) мотиваційного листа;

3) копії паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу;

4) копії документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

5) копії документа про результати незалежного тестування (за наявності);

6) письмової згоди на обробку персональних даних;

7) копії свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності).

Після оформлення та отримання запрошення на навчання необхідно звернутися до Посольства України у своїй або сусідній країні із заявою про видачу в'їзної візи на навчання в Україну. При цьому слід додати до заяви запрошення на навчання від КНТУ.

Умови прийому на навчання до КНТУ іноземних громадян та осіб без громадянства

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до КНТУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту в закордонних школах із вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються в межах установлених квот до КНТУ за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до університету відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією відповідно до прибуття вступників.

ідні для вступу до КНТУ:

- національний паспорт;

- копія документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

- документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

- медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

- страховий поліс із надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, із якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

- копія документа про народження;

- 6 фотокарток розміром 60x40 мм;

- можливість придбання квитка на зворотний проїзд на батьківщину.

Усі документи повинні бути підтверджені відповідно до законодавства країни, що видала цей документ, перекладені на українську або російську мову та легалізовані.

Після розгляду документів центром підготовки фахівців для зарубіжних країн та приймальною іноземцю надається інформація про відповідність документів встановленим вимогам.

Порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, необхідно:

1. Надати інспектору ЦПФЗК (кім. 619) такі документи:

- заяву;

- паспортний документ іноземця з візою типу «Д», якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

- переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця з особистими даними, засвідчений у бюро перекладів або нотаріально;

- клопотання (подання) приймаючої сторони (навчального закладу) із зобов’язанням повідомити ДМС України про відрахування з такого закладу;

- документ, що підтверджує факт навчання в Україні;

- поліс медичного страхування;

- квитанції про сплату державного мита та послуг Державної міграційної служби;

- 6 (шість) фотокарток розміром 3,5х4,5 см на матовому папері.

2. Перед тим як отримати посвідку на тимчасове проживання, студенту необхідно особисто поїхати до Управління ДМС у Кіровоградській області (вул. Єгорова, 25) та розписатися у посвідці.

3. Для того щоб зареєструвати місце проживання іноземного студента, необхідно поселитися в гуртожиток №4 КНТУ (просп. Університетський 16).

4. Після того як студент поселився у гуртожиток, йому необхідно розписатися в заяві на реєстрацію місця проживання, сплатити державне мито (квитанція видається в міграційному відділі).

5. Студент отримує оформлену посвідку на тимчасове проживання під розписку після пред’явлення паспорта.

Типовий контракт про надання освітніх послуг

Ліцензійні умови надання освітніх послуг іноземним громадянам КНТУ

© 2019 KNTU